คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างปรับประกอบเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างปรับประกอบเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการซ่อมบำรุงและจัดอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร ควบคุมผู้ปฏิบัติการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง ปรับตั้งอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักรเพื่อการซ่อมบำรุง รวมทั้งสามารถบอกจุดตรวจที่สำคัญและแนะนำการปฏิบัติการซ่อมบำรุงได้ ตลอดจนมีความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของระบบการทำงานของเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าควบคุมเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความผิดปกติในระบบการทำงานของเครื่องจักร และพัฒนาบุคลากรด้วยการสอนหน้างานให้มีความพร้อมในการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ - มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี หรือ - ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง

2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างปรับประกอบเครื่องจักร ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AMP-ZZZ-4-031ZA วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในระบบการทำงานของเครื่องจักร
AMP-ZZZ-4-032ZA วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบการทำงานของเครื่องจักร
AMP-ZZZ-4-037ZA ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง
AMP-ZZZ-4-039ZA ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ