คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างปรับประกอบเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างปรับประกอบเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ ได้แก่ มอเตอร์ เฟือง ลิ่ม บู๊ซ ลูกปืน เพลา พูเลย์ สายพาน ปั๊มหล่อลื่น และปั๊มจาระบีเพื่อการตรวจสอบ ถอดเปลี่ยน ติดตั้ง และปรับแต่งในการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่องจักรได้ตามแผนงานรายวัน รายเดือน และรายปี รวมทั้งสามารถทดสอบการทำงานของระบบการทำงานของเครื่องจักรหลังการซ่อมบำรุง บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน และแนะนำเพื่อการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ - มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี หรือ - ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง

2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างปรับประกอบเครื่องจักร ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AMP-ZZZ-3-034ZA ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร
AMP-ZZZ-3-035ZA ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องจักรตามแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี
AMP-ZZZ-3-036ZA สรุปผลการปฏิบัติงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ