คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

             ระบุขั้นตอนการตรวจสอบสภาพของเสีย สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้ ระบุความเป็นอันตรายที่อาจเกิดจากการตรวจสภาพของเสีย สามารถกำหนดพื้นที่และจุดเก็บตัวอย่างได้อย่างเหมาะสม เลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ในการทดสอบได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอนการเก็บตัวอย่างและการทดสอบตามคู่มือปฏิบัติการได้ สามารถตรวจสอบความพร้อมและจัดเตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบได้ สามารถเลือกใช้วิธีการตรวจติดตามและเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการตรวจวัดได้อย่างเหมาะสม สามารถสอบเทียบและดูแลรักษาเครื่องมือได้ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจติดตาม ระบุขั้นตอนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบุปัญหาในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างและการทดสอบหลังการใช้งานได้ รวบรวมและเก็บของเสียระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน มีทักษะในการวินิจฉัยงานและแก้ปัญหาทางเทคนิคในเบื้องต้น รู้และเข้าใจหลักการทำงานของระบบบำบัด สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างอิสระ มีทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีทักษะการจัดการและการวางแผนเบื้องต้น และมีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 3

    1.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทั้ง 2 หน่วย

2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 3

   2.1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

   2.2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

   2.3. หรือสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 เดือนอย่างต่อเนื่อง

   2.4. หรือสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย ไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง

   2.5. หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย ไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป

   3.1. หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 3 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-CWM-3-032ZA ทดสอบของเสียเพื่อติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
EVM-CWM-3-033ZA ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ