คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีความสามารถในการกำหนดแผน และขั้นตอนการเดินระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ ระบุวิธีการจัดการของเสียที่เกิดจากการเผา มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ระบุวิธีป้องกันอัตรายที่อาจเกิดขึ้นจาการเดินระบบเตาเผา สามารถจัดทำแผนในการบำรุงรักษาและป้องกันอันตรายจากการบำรุงรักษาเตาเผา จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการเดินระบบเตาเผา กำหนดแผนการตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผา การดูแลและบำรุงรักษาระบบเตาเผา สามารถประเมินประสิทธิภาพของการเดินระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ เสนอแนะแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการทำงานของเตาเผาให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย มีทักษะด้านการคิดและการสื่อสาร สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอื่นได้ สามารถวิเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ชั้น 5

   1.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทั้ง 2 หน่วย

2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ชั้น 5

   2.1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 24 ปีบริบูรณ์

   2.2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี

   2.3. หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 5 ปี

   2.4. หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 7 ปี

   2.5. หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 8 ปี

   2.6. หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 9 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย

 หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-CWM-5-030ZA จัดทำแผนการทำงานและแผนการตรวจสอบระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
EVM-CWM-5-031ZA ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ