คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆและเตาเผาก่อนการใช้งานตามขั้นตอนที่กำหนด ระบุแผนการตรวจสอบสภาพและขั้นตอนการบำรุงรักษาเตาเผา ระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นขณะดำเนินการเผาของเสีย เฝ้าระวังและสังเกตการณ์ขณะดำเนินการเผาของเสีย บันทึกผลการตรวจสอบสภาพเตาเผาและและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ควบคุมปริมาณของเสียที่ส่งเข้าสู่เตาเผา ระบุขั้นตอนการเดินระบบเตาเผา ตรวจสอบการนำเข้าของเสีย กระบวนการเผาไหม้ และของเสียที่ออกจากระบบให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเผาของเสีย สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามขั้นตอนที่ระบุไว้ได้ สามารถดำเนินการปิดระบบเตาเผาและทำความสะอาดตามขั้นตอนที่ระบุไว้ได้ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และวิธีการแก้ไขตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือปฏิบัติงานได้ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน ระบุขั้นตอนการตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบเตาเผาและอุปกรณ์ๆ ตามขั้นตอนในคู่มือปฏิบัติงานได้ สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ชั้น 3

   1.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทั้ง 3 หน่วย

2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ชั้น 3

   2.1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

   2.2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

   2.3. หรือสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ไม่น้อยกว่า 3 เดือนอย่างต่อเนื่อง

   2.4. หรือสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง

   2.5. หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป

   3.1. หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ชั้น 3 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-CWM-3-025ZA เตรียมเตาเผาก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน
EVM-CWM-3-026ZA ควบคุมการทำงานของเตาเผา
EVM-CWM-3-027ZA บำรุงรักษาระบบเตาเผาของเสีย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ