หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำแผนการทำงานและแผนการตรวจสอบระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EVM-CWM-5-030ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำแผนการทำงานและแผนการตรวจสอบระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย


1 3139 ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถจัดทำแผนการทำงานและแผนการตรวจสอบระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศโดยครอบคลุมตั้งแต่กำหนดแผนการเดินระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ กำหนดวิธีการจัดเก็บและวิธีการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ กำหนดวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติการเดินระบบเตาเผา รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติการเดินระบบเตาเผา สามารถกำหนดแผนการบำรุงรักษาระบบเตาเผา กำหนดวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการบำรุงรักษาระบบเตาเผา รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการบำรุงรักษาระบบเตาเผา กำหนดแผนการดำเนินการตรวจสอบระบบเตาเผา วิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติการตรวจสอบระบบเตาเผา รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผา


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


รหัสอาชีพ 3139 : พนักงานเตาเผากำจัดขยะ (ISCO, 2008)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวิธีการเก็บ ทําลายฤทธิ์กําจัด ฝัง ทิ้ง เคลื่อนย้ายและการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2531
5. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549
6. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
02308.01 กำหนดแผนการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 1. กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติการเดินระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 02308.01.01
02308.01 กำหนดแผนการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 2. กำหนดขั้นตอนวิธีการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 02308.01.02
02308.01 กำหนดแผนการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 3. กำหนดวิธีการจัดเก็บและวิธีการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ 02308.01.03
02308.01 กำหนดแผนการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 4. กำหนดวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติการเดินระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 02308.01.04
02308.01 กำหนดแผนการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 5. กำหนดคนดูแลการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบัดมลพิษอากาศ 02308.01.05
02308.01 กำหนดแผนการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 6. จัดทำแผนการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบัดมลพิษอากาศ 02308.01.06
02308.01 กำหนดแผนการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 7. จัดทำคู่มือการปฏิบัติการเดินระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 02308.01.07
02308.02 กำหนดแผนการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 1. กำหนดระยะเวลาในการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 02308.02.01
02308.02 กำหนดแผนการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 2. กำหนดขั้นตอนวิธีการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 02308.02.02
02308.02 กำหนดแผนการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 3. กำหนดวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 02308.02.03
02308.02 กำหนดแผนการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 4. กำหนดคนดูแลแผนการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและระบบบัดมลพิษอากาศ 02308.02.04
02308.02 กำหนดแผนการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 5. กำหนดแผนพร้อมงบประมาณในการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและการจัดซื้ออุปกรณ์/อะไหล่เพื่อเปลี่ยนทดแทนตามอายุการใช้งาน 02308.02.05
02308.02 กำหนดแผนการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 6. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 02308.02.06
02308.03 กำหนดแผนการตรวจสอบการทำงานของเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 1. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 02308.03.01
02308.03 กำหนดแผนการตรวจสอบการทำงานของเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 2. กำหนดขั้นตอนวิธีการดำเนินการตรวจสอบระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 02308.03.02
02308.03 กำหนดแผนการตรวจสอบการทำงานของเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 3. กำหนดวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติการตรวจสอบระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 02308.03.03
02308.03 กำหนดแผนการตรวจสอบการทำงานของเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 4. จัดทำแผนการตรวจสอบการทำงานของเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 02308.03.04
02308.03 กำหนดแผนการตรวจสอบการทำงานของเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 5. จัดทำคู่มือการปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 02308.03.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะการเขียน เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงาน วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. ทักษะการวางแผน เพื่อกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
3. ทักษะการสื่อสาร สามารถสื่อสารและให้ข้อมูลทั้งในรูปแบบของการเขียนและการพูดกับบุคคลากรในระดับปฏิบัติงานและระดับหัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทักษะการประยุกต์ใช้ นำกฎระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมาใช้ได้อย่างถูกต้อง เช่น เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) ข้อปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ขั้นตอนวิธีการในการเดินระบบเตาเผาและการบำรุงรักษา เป็นต้น
5. ทักษะการบริหารจัดการและการวางแผน สามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน กำหนดแผนและขั้นตอนวิธีการในการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษอากาศ 
6. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการเดินระบบเตาเผาและระบบความคุมมลพิษอากาศ ตรวจสอบผลการดำเนินการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและระบบควบคุมมลพิษอากาศ และจัดทำรายงานประสิทธิภาพของระบบเตาเผา
7. ทักษะการคิดวิเคราะห์ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดมลพิษอากาศและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการทำงานของระบบบำบัดมลพิษอากาศ
8. ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถแก้ไขปัญหา/สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการรายงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและสามารถเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการทำงานของระบบบำบัดมลพิษอากาศให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ระบบเตาเผาและระบบำบัดมลพิษอากาศ
2. วิธีการเดินระบบเตาเผา
3. วิธีการจัดเก็บและวิธีการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้
4. วิธีการตรวจสอบการทำงานของเตาเผา
5. วิธีการบำรุงรักษาระบบเตาเผา
6. วิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติการปฏิบัติการเดินระบบเตาเผา การตรวจสอบระบบเตาเผา
7. การบำบัดมลพิษอากาศจากเตาเผาของเสียชุมชน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) คำแนะนำในการประเมิน และวิธีการประเมิน ซึ่งควรจะพิจารณาร่วมกัน
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
2. หนังสือคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ เช่น หนังสือรับการฝึกงาน หนังสือรับรองการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น (ถ้ามี)
3. ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
4. แฟ้มสะสมผลงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา
2. ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ ด้านประสิทธิภาพการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ ด้านกระบวนการเผาไหม้ ด้านการแก้ไขปัญหาในการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดหรือตามแผนการปฏิบัติการของสถานที่เผาของเสีย (ถ้ามี)
3. ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการทำงานและแผนการตรวจสอบระบบการทำงานของเตาเผา โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย) และผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 


15. ขอบเขต (Range Statement)


ขอบเขตของการปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะ “จัดทำแผนการทำงานและแผนการตรวจสอบระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ” ในระดับชั้นคุณวุฒิที่ 5 นี้เริ่มจากการกำหนดแผนการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบัดมลพิษอากาศ กำหนดแผนการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและระบบบัดมลพิษอากาศ และกำหนดแผนการตรวจสอบการทำงานของเตาเผาและระบบบัดมลพิษอากาศ
(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนทางด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. การเผาของเสีย (Waste Incineration) คือ กระบวนการกำจัดของเสียที่ใช้ความร้อนสูงเพื่อเผาไหม้ส่วนประกอบที่เป็นสารอินทรีย์ในของเสีย
2. ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย มี 3 แบบที่นิยมใช้แพร่หลายในการเผาขยะมูลฝอย คือ เตาเผาแบบตะกรับ (Stoker-Fired or grate-Fired Incinerator) เตาเผาฟลูอิดไดส์เบด (Fluidized Bed Incinerator) และเตาเผาชนิดควบคุมการเผาไหม้ (Controlled-Air Incinerator)
3. ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Control System) จะขึ้นอยู่กับระดับสารมลพิษที่เกิดจากการกำจัดขยะมูลฝอยและที่สำคัญได้แก่ กลิ่น ฝุ่นละออง คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ (กรณีเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ ไฮโดรคาร์บอนไดออกซิน โลหะหนัก เถ้าหนัก เถ้าเบา และน้ำเสีย เป็นต้น
4. การซ่อมบำรุงรักษาหลังเหตุขัดข้อง (Break down Maintenance) คือการบำรุงรักษาเมื่อเครื่องจักรเกิดชำรุดและหยุดโดยฉุกเฉิน
5. สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการทำงานของระบบเตาเผา ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น กลิ่นจากการเผาไหม้ ควันจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์
6. ประสิทธิภาพการทำงานของระบบเตาเผาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิในระบบเตาเผา เวลาที่ใช้ในระบบเตาเผา การผสมกันระหว่างเชื้อเพลิงและอากาศ
7. การรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบเตาเผา ได้แก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ การตรวจสอบอุณหภูมิไอเสีย และการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย กำหนดแผนการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบัดมลพิษอากาศ
1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย)
3. แฟ้มสะสมผลงาน
ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย กำหนดแผนการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย)
3. แฟ้มสะสมผลงาน
ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
18.3 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย กำหนดแผนการตรวจสอบการทำงานของเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย)
3. แฟ้มสะสมผลงาน
ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ