คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

            สามารถควบคุมระบบจราจรและการขนถ่ายของเสีย ควบคุมประเภทของเสียที่รับกำจัดให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถานที่ฝังกลบ สามารถอธิบายกระบวนการดำเนินการฝังกลบ ควบคุมการดำเนินการฝังกลบ ควบคุมดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ฝังกลบ สามารถระบุและควบคุมสิ่งรบกวนบริเวณหลุมฝังกลบได้ สามารถจัดสรรงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งตรวจติดตามการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายงานได้ ระบุขั้นตอนการตรวจสอบและตรวจสอบการดำเนินการฝังกลบ สามารถตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ฝังกลบ สามารถวิเคราะห์ผลการตรวจสอบการดำเนินการฝังกลบ จัดทำแผนกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการฝังกลบ รวมทั้งตรวจติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอื่นได้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 4

   1.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 2 หน่วย

2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 4

   2.1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

   2.2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

   2.3. หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษาสุดท้ายในสาขาที่เกี่ยวข้อง

   2.4. หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ ฝังกลบ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

   2.5. หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป

   3.1. หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 4 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-CWM-4-020ZA ควบคุมการดำเนินงานในสถานที่ฝังกลบ
EVM-CWM-4-021ZA ตรวจสอบการดำเนินงานในสถานที่ฝังกลบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0220-A : บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ยินดีต้อนรับ