คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           สามารถกำหนดอุปกรณ์/เครื่องมือป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สามารถกำหนดวิธีการและขั้นตอนการคัดแยกของเสียชุมชนได้ สามารถจัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานการคัดแยกของเสียชุมชนได้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอื่นได้ มีความสามารถในการประเมินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการคัดแยกของเสียชุมชน มีความสามารถในการแก้ปัญหาและกำหนดกระบวนการทำงาน แผนงาน ประเมินผลการทำงานโดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบในการทำงาน จัดทำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมทั้งเสนอแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้คัดแยกขยะชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 5

    1.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 จำนวน 1 หน่วย

2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้คัดแยกขยะชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 5

    2.1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 24 ปีบริบูรณ์

    2.2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวการคัดแยกขยะชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี

    2.3. หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวการคัดแยกขยะชุมชนในสถานที่จัดการของเสียไม่ต่ำกว่า 5 ปี

    2.4. หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวการคัดแยกขยะชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 7 ปี

    2.5. หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวการคัดแยกขยะชุมชนในสถานที่จัดการของเสียไม่ต่ำกว่า 8 ปี

    2.6. หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวการคัดแยกขยะชุมชนในสถานที่จัดการของเสียไม่ต่ำกว่า 9 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-CWM-5-015ZA บริหารงานการคัดแยกของเสียชุมชน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0220-A : บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ