คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

            สามารถระบุประเภทของเสียชุมชนที่เป็นไม่เป็นอันตรายและที่เป็นอันตรายเบื้องต้นจากเครื่องหมายแสดงเตือนว่าอันตราย จัดเตรียม ทำความสะอาด และตรวจสภาพ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงานให้พร้อมปฏิบัติงาน สามารถเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายและอันตรายได้อย่างถูกต้อง สามารถคัดแยกของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตราย และบรรจุของเสียชุนชนที่ผ่านการคัดแยกด้วยภาชนะบรรจุได้ มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบสภาพและใช้อุปกรณ์ป้องกันอัตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องตาม ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 1

    1.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 ทั้ง 2 หน่วย

2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 1

    2.1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป

   3.1 หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 1 เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 30 วัน จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย

หมายเหตุ :N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-CWM-1-009ZA เตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ ก่อนการคัดแยกของเสียชุมชน
EVM-CWM-1-010ZA คัดแยกของเสียชุมชนประเภทที่ไม่เป็นอันตรายและที่เป็นอันตราย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0220-A : บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ