คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

            สามารถวางแผนและกำหนดวิธีการขนส่งของเสียชุมชน สามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการขนส่งของเสียชุมชน ชี้แจงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายและที่เป็นอันตราย รวมทั้งมูลฝอยติดเชื้อได้ สามารถกำหนดและวางแผนเส้นทางจราจรของยานพาหนะที่ใช้บรรทุกของเสียชุมชน มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทักษะด้านการคิดและการสื่อสาร สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอื่นได้ สามารถวิเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่ง ของเสียชุมชน ชั้น 4

    1.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 จำนวน 1 หน่วย

2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ชั้น 4

    2.1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

    2.2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

    2.3. หรือ กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษาสุดท้ายในสาขาที่เกี่ยวข้อง

    2.4. หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

    2.5. หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีประสบการณ์ทำงานที่กับการเก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-CWM-4-008ZA วางแผนการขนส่งของเสียชุมชน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0220-A : บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ยินดีต้อนรับ