คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาชีพนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาชีพนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาชีพนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 4 จะต้องมีสมรรถนะในการดำเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ดำเนินการขอรับรองผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และการฝึกอบรมงานด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้อย่างเหมาะสม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                    (1) มีประสบการณ์ทำงานด้านวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป หรือ
                    (2) ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 3 อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
          2. ผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 4 จะต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒินี้
          3. ผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 4 ที่ไม่เคยผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 3 จะต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 3 และคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 4
          4. ผู้ที่ต้องการเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 5 ต้องผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 4 อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยาสมุนไพร อาหารเสริมจากสมุนไพร และเครื่องสำอางจากสมุนไพร
          หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-HRB-4-070ZA ออกแบบผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
HLT-HRB-4-071ZA ดำเนินการขอการรับรองผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
HLT-HRB-4-072ZA ฝึกอบรมด้านการวิจัยพัฒนา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ