คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้บริหารขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ชั้น 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้บริหารขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ชั้น 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล

2. มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบ นวัตกรรมการทำงาน และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

3. สามารถสังเคราะห์ ประเมิน แก้ไขปัญหาวิกฤตขององค์กรได้

4. คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ

5. สามารถคิดค้นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาการจัดการบริหารองค์กร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 7 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้บริหารขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 6 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ในลักษณะงานสาขาบริหารการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 7 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้บริหารขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ไม่น้อยกว่า 10 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-FFD-7-029ZA วางแผนองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LOG-FFD-7-030ZA บริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ