หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-FFD-7-030ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้บริหารขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่รับจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามประเมินความก้าวหน้าของการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การกำหนดแนวทางพัฒนาองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

 7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
42101 ติดตามประเมินความก้าวหน้าของการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1 แผนการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีการติดตามการดำเนินการตามระยะเวลาและงบประมาณในแผน 42101.01 73485
42101 ติดตามประเมินความก้าวหน้าของการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2แผนการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 42101.02 73486
42102 กำหนดแนวทางพัฒนาองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1แนวทางการพัฒนาธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีการกำหนดขึ้นจากรายงานการประเมินผลการบริหารธุรกิจ 42102.01 73487
42102 กำหนดแนวทางพัฒนาองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2 แนวทางการพัฒนาธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีการดำเนินการตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด 42102.02 73488

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการติดตามประเมินความก้าวหน้าของการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

2. ปฏิบัติการกำหนดแนวทางพัฒนาองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การบริหารองค์กร

2. การพัฒนาธุรกิจ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานทางธุรกิจ14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

   2. เอกสารประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน

   3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการบริหารองค์กรธุรกิจการจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

   2. เอกสารรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ

   3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือการสัมภาษณ์ด้านความรู้

   4. แฟ้มสะสมผลงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    ประเมินเกี่ยวกับบริหารองค์กรธุรกิจการจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

  1. พิจารณาหลักฐานความรู้

  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

   1. การติดตามประเมินความก้าวหน้าของการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

   2. การกำหนดแนวทางพัฒนาองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   1. การติดตามประเมินความก้าวหน้าของการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยแผนการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ประกอบด้วย ตารางติดตามการดำเนินการตามระยะเวลาและงบประมาณในแผน การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

   2. การกำหนดแนวทางพัฒนาองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยกำหนดขึ้นจากรายงานการประเมินผลการบริหารธุรกิจ เพื่อดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบความรู้โดยวิธีการสัมภาษณ์

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากแฟ้มสะสมแสดงผลงาน

  3. แบบสังเกตพฤติกรรม

   ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบความรู้โดยวิธีการสัมภาษณ์

 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากแฟ้มสะสมแสดงผลงาน

 3. แบบสังเกตพฤติกรรม

   ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 
ยินดีต้อนรับ