หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-FFD-7-029ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้บริหารขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่รับจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยทางอุตสาหกรรมขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การจัดทำแผนขององค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
42091 วิเคราะห์ปัจจัยทางอุตสาหกรรมขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1ปัจจัยมีผลต่ออุตสาหกรรมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีการรวบรวมจากแหล่งข้อมูล 42091.01 73481
42091 วิเคราะห์ปัจจัยทางอุตสาหกรรมขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2 ปัจจัยทางอุตสาหกรรมขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีการวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้วางแผนธุรกิจ 42091.02 73482
42092 จัดทำแผนขององค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1 แผนการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีการจัดทำในด้านทิศทางกลยุทธ์และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 42092.01 73483
42092 จัดทำแผนขององค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2แผนการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีการนำเสนอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 42092.02 73484

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยทางอุตสาหกรรมขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

2. ปฏิบัติการจัดทำแผนขององค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ข้อมูลอุตสาหกรรม

2. การบริหารองค์กร

3. การวางแผนธุรกิจ

4. แผนการเงิน14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   1.  เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

   2.  เอกสารประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน

   3.  แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน

(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการวางแผนองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

  2. เอกสารรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ

  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือการสัมภาษณ์ด้านความรู้

  4. แฟ้มสะสมผลงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   ประเมินเกี่ยวกับวางแผนองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

  1. พิจารณาหลักฐานความรู้

  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

   1. การวิเคราะห์ปัจจัยทางอุตสาหกรรมขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

   2. การจัดทำแผนขององค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   1. การวิเคราะห์ปัจจัยทางอุตสาหกรรมขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ปัจจัยมีผลต่ออุตสาหกรรมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีการรวบรวมจากแหล่งข้อมูล ได้แก่ แหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร เช่น สมาคม การวิจัย นิตยสาร เป็นต้น แหล่งข้อมูลภายใน เช่น ยอดขาย การเติบโต เป็นต้น เพื่อการวิเคราะห์ไปใช้วางแผนธุรกิจ

   2. การจัดทำแผนขององค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยแผนการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีการจัดทำในด้านทิศทาง กลยุทธ์และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง แผนการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบพร้อมวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด เพื่อนำเสนอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบความรู้โดยวิธีการสัมภาษณ์

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากแฟ้มสะสมแสดงผลงาน

  3. แบบสังเกตพฤติกรรม

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบความรู้โดยวิธีการสัมภาษณ์

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากแฟ้มสะสมแสดงผลงาน

  3. แบบสังเกตพฤติกรรม

   ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

 

 
ยินดีต้อนรับ