คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะตามคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบเส้นด้ายชั้น 5 จะสามารถปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยของสถานประกอบการ วางแผนการใช้เทคนิคเพื่อสร้างตัวอย่างเส้นด้าย ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์สิ่งทอในงานออกแบบเส้นด้าย พัฒนาการออกแบบเส้นด้ายและกระบวนการผลิตเส้นด้าย พัฒนาทักษะการเลือกใช้เทคนิคการผลิตเส้นด้าย แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อจากการออกแบบเส้นด้าย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1.1 ต้องไม่เป็นผู้มีภาวะตาบอดสี
    1.2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการออกแบบเส้นด้าย ไม่น้อยกว่า 5 ปีโดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือผ่านการฝึกอบรม หรือฝึกงาน ด้านการออกแบบเส้นด้าย ไม่น้อยกว่า 18 เดือน
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 5 จะต้อง
    2.1 เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 4 แล้ว และผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 5 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ หรือ
    2.2 ต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 4 จำนวน 6 หน่วยสมรรถนะ  และ อาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 5 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคคลในกลุ่มอาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบเส้นด้าย ผู้จัดการฝ่าออกแบบเส้นด้าย ผู้จัดการฝ่ายออกแบบสิ่งทอ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TEX-ZZZ-5-007ZA วางแผนการใช้เทคนิคเพื่อสร้างเส้นด้ายต้นแบบ
TEX-ZZZ-5-008ZA ทดลองผลิตเส้นด้ายต้นแบบ
TEX-ZZZ-5-009ZA เลือกใช้เทคนิคการผลิตเส้นด้าย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ