คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะตามคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 4 จะสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า สร้างสรรค์การออกแบบเส้นด้าย ด้วยเทคนิคสิ่งทอต่าง ๆ และแนวคิดการออกแบบ จากแนวโน้มสี วัสดุ วิเคราะห์สมบัติเส้นใยเข้าใจในกระบวนการปั่นด้าย เพื่อการออกแบบเส้นด้ายให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งสามารถแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อจากการออกแบบเส้นด้ายได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

    1.1 ต้องไม่เป็นผู้มีภาวะตาบอดสี

    1.2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการออกแบบเส้นด้าย ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือผ่านการฝึกอบรม หรือฝึกงาน ด้านการออกแบบเส้นด้าย ไม่น้อยกว่า 9 เดือน

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ชั้น 4 จะต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒินี้จำนวน 6 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคคลในกลุ่มอาชีพนักออกแบบเส้นด้ายซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบเส้นด้ายนักออกแบบสิ่งทอ นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TEX-ZZZ-4-001ZA ตรวจสอบความต้องการของลูกค้า
TEX-ZZZ-4-002ZA วิเคราะห์สมบัติของวัสดุสิ่งทอ
TEX-ZZZ-4-003ZA กำหนดกระบวนการปั่นด้าย
TEX-ZZZ-4-004ZA วิเคราะห์แนวโน้มการออกแบบเส้นด้าย
TEX-ZZZ-4-005ZA ออกแบบเส้นด้ายให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
TEX-ZZZ-4-006ZA นำเสนอข้อมูลการออกแบบเส้นด้ายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ