คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบผ้าถัก ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบผ้าถัก ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะในการประกอบอาชีพนักออกแบบผ้าถัก จะสามารถวางแผนการใช้เทคนิคเพื่อสร้างตัวอย่างผ้าถัก ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์สิ่งทอในงานออกแบบผ้าถัก พัฒนาการออกแบบผ้าถักและกระบวนการผลิตผ้าถัก พัฒนาทักษะการเลือกใช้เทคนิคการผลิตผ้าถัก แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อจากการออกแบบผ้าถัก

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบผ้าถัก ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1.1 ต้องไม่เป็นผู้มีภาวะตาบอดสี
    1.2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการออกแบบผ้าถัก ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือผ่านการฝึกอบรม หรือฝึกงาน ด้านการออกแบบผ้าถัก ไม่น้อยกว่า 18 เดือน
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบผ้าถัก ชั้น 5 จะต้อง
    2.1 เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบผ้าถัก ชั้น 4 แล้ว และผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบผ้าถัก ชั้น 5 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ หรือ
    2.2 ต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบผ้าถัก ชั้น 4 จำนวน 7 หน่วยสมรรถนะ  และอาชีพนักออกแบบผ้าถัก ชั้น 5 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคคลในกลุ่มอาชีพนักออกแบบผ้าถัก ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบผ้าถัก ผู้จัดการฝ่ายออกแบบผ้าถัก ผู้จัดการฝ่ายออกแบบสิ่งทอ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TEX-ZZZ-5-021ZA วางแผนการใช้เทคนิคเพื่อสร้างผ้าถักต้นแบบ
TEX-ZZZ-5-022ZA ทดลองผลิตผ้าถักต้นแบบ
TEX-ZZZ-5-023ZA เลือกใช้เทคนิคการผลิตผ้าถัก
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ