คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบผ้าถัก ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบผ้าถัก ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะตามคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบผ้าถัก ชั้น 4 จะสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า สร้างสรรค์การออกแบบผ้าถัก ด้วยเทคนิคสิ่งทอต่าง ๆ และแนวคิดการออกแบบ จากแนวโน้มสี วัสดุ วิเคราะห์สมบัติเส้นใย เข้าใจในกระบวนการปั่นด้าย การออกแบบลายผ้าถัก เพื่อการออกแบบผ้าถักให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อจากการออกแบบผ้าถักได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบผ้าถัก ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1.1 ต้องไม่เป็นผู้มีภาวะตาบอดสี
    1.2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการออกแบบผ้าถัก ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือผ่านการฝึกอบรม หรือฝึกงาน ด้านการออกแบบผ้าถัก ไม่น้อยกว่า 9 เดือน
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบผ้าถักชั้น 4 จะต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒินี้จำนวน 7 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคคลในกลุ่มอาชีพนักออกแบบผ้าถัก ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบผ้าถัก นักออกแบบผ้าถัก นักออกแบบสิ่งทอ นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TEX-ZZZ-4-001ZA ตรวจสอบความต้องการของลูกค้า
TEX-ZZZ-4-002ZA วิเคราะห์สมบัติของวัสดุสิ่งทอ
TEX-ZZZ-4-003ZA กำหนดกระบวนการปั่นด้าย
TEX-ZZZ-4-017ZA วิเคราะห์แนวโน้มการออกแบบผ้าถัก
TEX-ZZZ-4-018ZA ออกแบบผ้าถักให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
TEX-ZZZ-4-019ZA ออกแบบโครงสร้างผ้าถัก
TEX-ZZZ-4-020ZA นำเสนอข้อมูลการออกแบบผ้าถักต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ