คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าถัก ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าถัก ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะตามคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าถักชั้น 5 จะสามารถปฏิบัติงานผลิตผ้าถักได้ตามหลักความปลอดภัยของสถานประกอบการ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการผลิตผ้าถักรวมถึงวิเคราะห์รายละเอียดของการออกแบบสำหรับผ้าถัก หรือผลิตภัณฑ์ผ้าถักอื่นๆ ทั้งเส้นใยผ้า เส้นด้าย ผ้าถัก และผลิตภัณฑ์ผ้าถักสำเร็จรูป เพื่อพัฒนาผ้าถักตามข้อมูลการออกแบบ สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตผ้าถัก และควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าถักชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1.1 ต้องไม่เป็นผู้มีภาวะตาบอดสี
    1.2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการผลิตผ้าถักไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าถักชั้น 5 จะต้อง
    2.1 เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าถักชั้น 4 แล้ว และผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าถักชั้น 5 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ หรือ
    2.2 ต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของอาชีพดังต่อไปนี้
                 2.2.1 อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าถักชั้น 2 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ
                 2.2.2 อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าถักชั้น 3 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ
                 2.2.3 อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าถักชั้น 4 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ
                 2.2.4 อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าถักชั้น 5 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคคลในกลุ่มอาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าถักซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตผ้าถัก เช่นผู้จัดการโรงงานผ้าถัก

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TEX-ZZZ-5-024ZA ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยของสถานประกอบการ
TEX-ZZZ-5-052ZA พัฒนาผ้าถักตามข้อข้อมูลการออกแบบ
TEX-ZZZ-5-053ZA ควบคุมคุณภาพการผลิตผ้าถัก
TEX-ZZZ-5-054ZA ควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ