หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาผ้าถักตามข้อข้อมูลการออกแบบ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ TEX-ZZZ-5-052ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาผ้าถักตามข้อข้อมูลการออกแบบ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO รหัส 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายทักษะและความรู้ในการพัฒนาผ้าถักตามข้อมูลการออกแบบ ซึ่งจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบผ้าถัก รวมถึงการกำหนดขั้นตอนการผลิต ผ้าถักต้นแบบ ตามข้อมูลการออกแบบ และการทดสอบ ผ้าถักต้นแบบ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพผลิตวัสดุสิ่งทอ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1022901 วิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบผ้าถัก 1. ระบุวัตถุประสงค์ของการออกแบบผ้าถักได้ถูกต้องตามข้อมูลของผ้าถักที่ต้องการออกแบบ 1022901.01
1022901 วิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบผ้าถัก 2. วิเคราะห์ขั้นตอนการผลิตผ้าถักได้ถูกต้องตามข้อมูลการออกแบบผ้าถัก 1022901.02
1022901 วิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบผ้าถัก 3. วิเคราะห์คุณสมบัติของผ้าถักที่ออกแบบได้ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งทอ 1022901.03
1022902 กำหนดขั้นตอนการผลิตผ้าถักต้นแบบตามข้อมูลการออกแบบ 1. เลือกเส้นด้ายได้ถูกต้องตามรูปแบบของผ้าถักที่ออกแบบ 1022902.01
1022902 กำหนดขั้นตอนการผลิตผ้าถักต้นแบบตามข้อมูลการออกแบบ 2. เลือกเครื่องจักรได้ถูกต้องตามรูปแบบของผ้าถักที่ออกแบบ 1022902.02
1022902 กำหนดขั้นตอนการผลิตผ้าถักต้นแบบตามข้อมูลการออกแบบ 3. ระบุสภาวะในการผลิตผ้าถักต้นแบบได้ถูกต้องตามรูปแบบของผ้าถักที่ออกแบบ 1022902.03
1022903 ทดสอบผ้าถักต้นแบบ 1. ระบุหัวข้อทดสอบได้ถูกต้องตามข้อมูลสมบัติของผ้าถักที่ต้องการ 1022903.01
1022903 ทดสอบผ้าถักต้นแบบ 2. เลือกมาตรฐานการทดสอบผ้าถักได้ถูกต้องตามข้อมูลของผ้าถักที่ต้องการ 1022903.02
1022903 ทดสอบผ้าถักต้นแบบ 3. ดำเนินการทดสอบผ้าถักได้ถูกต้องครบถ้วนตามหัวข้อและมาตรฐานการทดสอบผ้าถักที่กำหนด 1022903.03
1022903 ทดสอบผ้าถักต้นแบบ 4. รายงานผลการทดสอบผ้าถักได้ถูกต้องครบถ้วนตามหัวข้อและมาตรฐานการทดสอบผ้าถักที่กำหนด 1022903.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. วิเคราะห์ผ้าถัก

2. วิเคราะห์พารามิเตอร์ของผ้าถัก

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. รู้เทคนิคการผลิตผ้าถัก

2. รู้วิทยาศาสตร์สิ่งทอ

3. รู้ขั้นตอนการผลิตผ้าถัก


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

          2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม

          2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบผ้าถัก รวมถึงการกำหนดขั้นตอนการผลิต ผ้าถักต้นแบบ ตามข้อมูลการออกแบบ และ การทดสอบ ผ้าถักต้นแบบ

(ง) วิธีการประเมิน

          พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบผ้าถัก รวมถึงการกำหนดขั้นตอนการผลิตผ้าถักต้นแบบตามข้อมูลการออกแบบ และ การทดสอบผ้าถักต้นแบบ

          (ก) คำแนะนำ

                    1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการออกกแบบผ้าถักได้

                    2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถกำหนดขั้นตอนการผลิต ผ้าถักต้นแบบตามข้อมูลการออกแบบได้

                    3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถทดสอบผ้าถักต้นแบบได้

          (ข) คำอธิบายรายละเอียด

                    1. รูปแบบของผ้าถักที่ออกแบบ หมายถึง ชนิดและประเภทของผ้าถัก อาทิเช่น ผ้าเพลนนิต ผ้าเพลตเตด  ผ้าพีเก  ผ้าลาคอสต์  ผ้าดับเบิลลาคอสต์  ผ้าถักขน  ผ้าถักขนยาว  ผ้าริบ  ผ้าเพิร์ลนิต เป็นต้น

                    2. สภาวะในการผลิตผ้าถักต้นแบบ หมายถึง ข้อกำหนดที่ใช้ในการผลิตผ้าถักเพื่อให้ได้ผลผลิตของผ้าถักตรงกับความต้องการ อาทิเช่น ความกว้างของผ้า-หน่วยนิ้ว  น้ำหนักของผ้า-หน่วยกรัมต่อตารางเมตร  โครงสร้างและลายผ้า เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

18.2 แบบฟอร์มประเมินผลจากการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ