หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อน

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ TEX-ZZZ-5-054ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO รหัส 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายทักษะและความรู้ในการควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อน ซึ่งจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อน และการควบคุมการใช้เครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพผลิตวัสดุสิ่งทอ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1023101 เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อน 1. ระบุเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อนได้ถูกต้องตามคุณสมบัติของผ้าถักที่จะทำการผลิต 1023101.01
1023101 เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อน 2. ตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งานของเครื่องจักรได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดขององค์กร 1023101.02
1023101 เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อน 3. จำแนกความเสี่ยงในการใช้งานเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อนได้ถูกต้องตามข้อจำกัดและหลักการการใช้เครื่องจักรแต่ละประเภท 1023101.03
1023102 ควบคุมการใช้เครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อน 1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดขององค์กร 1023102.01
1023102 ควบคุมการใช้เครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อน 2. ควบคุมบุคลากรผู้ใช้งานเครื่องจักรได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดขององค์กร 1023102.02
1023102 ควบคุมการใช้เครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อน 3. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรได้ถูกต้องหลักการการใช้เครื่องจักรแต่ละประเภท 1023102.03
1023102 ควบคุมการใช้เครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อน 4. แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรได้ถูกต้องหลักการการใช้เครื่องจักรแต่ละประเภท 1023102.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.ปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรผลิตผ้าถัก

2.ปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ผ้าถัก

(ข) ความต้องการด้านความรู้

เทคนิคเพื่อการผลิตผ้าถัก


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

          2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม

          2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อน และ การควบคุมการใช้เครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อน

(ง) วิธีการประเมิน

          พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อน และการควบคุมการใช้เครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อน

(ก) คำแนะนำ

          1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อนได้

          2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถควบคุมการใช้เครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อน

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

          เครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าถักที่ซับซ้อน หมายถึง เครื่อง ถักผ้าแนวดิ่ง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เครื่องถักผ้าทริคอต และเครื่องถักผ้าราเชล ที่ใช้เข็มคอมพาวด์ในการถัก

โครงสร้างทริคอต ประกอบด้วย

          โครงสร้างผ้าถักทริคอตชั้นเดียว เรียกว่า ผ้าฮาล์ฟทริคอต ถักจากเส้นด้าย 1 ชุด เหมาะสมสำหรับผลิตเป็นเสื้อผ้า แต่นิยมใช้สำหรับทำผ้ารองหลังผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น เช่น หนังเทียม

          โครงสร้างผ้าทริคอตมาตรฐาน เรียกว่า ผ้าฟุลทริคอต ถักจากเส้นด้าย 2 ชุด มีความอ่อนนุ่มยืดหยุ่นและเข้ารูปได้ดี

โครงสร้างผ้าราเชล ผลิตได้หลายแบบ อาทิเช่น

                    1. ผ้าที่มีลวดลายตลอดทั้งผืน เช่น ผ้าลูกไม้ ผ้าตาข่าย

                    2. ผ้าที่มีแถบลวดลายเป็นช่วงๆ เช่น ผ้าแถบลูกไม้

                    3. ผ้าที่ถักโดยใช้อุปกรณ์ชนิดพิเศษ เรียกว่า “Fall plate”

                    4. ผ้าที่ถักจากเส้นด้ายปั่น เส้นด้ายอิลาสติกและเส้นด้ายเท็กซ์เจอร์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

18.2 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ