คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะตามคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 5 จะสามารถปฏิบัติงานผลิตเส้นด้ายได้ตามหลักความปลอดภัยของสถานประกอบการ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการผลิตเส้นด้าย รวมถึงวิเคราะห์รายละเอียดของการออกแบบสำหรับเส้นด้ายหรือผลิตภัณฑ์เส้นด้ายอื่นๆ ทั้งเส้นใยผ้า เส้นด้ายและผลิตภัณฑ์เส้นด้ายสำเร็จรูป เพื่อพัฒนาเส้นด้ายตามข้อมูลการออกแบบ สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตเส้นด้าย และควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1.1 ต้องไม่เป็นผู้มีภาวะตาบอดสี
    1.2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการผลิตเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย
ชั้น 5 จะต้อง
    2.1 เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 4 แล้ว และผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 5 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ หรือ
    2.2 ต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของอาชีพดังต่อไปนี้
                2.2.1 อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 2 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ
                2.2.2 อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 3 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ
                2.2.3 อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 4 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ
                2.2.4 อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 5 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคคลในกลุ่มอาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้ายซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนักปฏิบัติการเกี่ยวกับผลิตเส้นด้ายผู้จัดการด้านการผลิต

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TEX-ZZZ-5-024ZA ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยของสถานประกอบการ
TEX-ZZZ-5-032ZA พัฒนาเส้นด้ายตามข้อมูลการออกแบบ
TEX-ZZZ-5-033ZA ควบคุมคุณภาพการผลิตเส้นด้าย
TEX-ZZZ-5-034ZA ควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ