คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะตามคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 4 จะสามารถปฏิบัติงานผลิตเส้นด้ายได้ตามหลักความปลอดภัยของสถานประกอบการ สามารถกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการผลิตเส้นด้าย ทดลองทางเทคนิคเพื่อสร้างงานเส้นด้าย ตั้งค่าเครื่องจักรผลิตเส้นด้ายเพื่อการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ จัดการกระบวนการวางแผนผลิตเส้นด้ายและสามารถประยุกต์ใช้เพื่อให้มั่นใจว่าผลการผลิตเส้นด้ายนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1.1 ต้องไม่เป็นผู้มีภาวะตาบอดสี
    1.2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการผลิตเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย
ชั้น 4 จะต้อง
    2.1เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 3 แล้ว และผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 4 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ หรือ
    2.2 ต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของอาชีพดังต่อไปนี้
                 2.2.1 อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 2 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ
                 2.2.2 อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 3 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ
                 2.2.3 อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 4 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคคลในกลุ่มอาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้ายซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนักปฏิบัติการเกี่ยวกับผลิตเส้นด้าย ผู้จัดการด้านการผลิต

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TEX-ZZZ-4-024ZA ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยของสถานประกอบการ
TEX-ZZZ-4-030ZA กำหนดแนวทางป้องกันปัญหาในกระบวนการผลิตเส้นด้าย
TEX-ZZZ-4-031ZA วางแผนการผลิตเส้นด้าย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ