สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ( 28 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) (เครื่องจักรส่วนกลาง) ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) (เครื่องจักรส่วนต้น) ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) (เครื่องจักรส่วนปลาย) ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) (เครื่องเฟซและทดสอบแรงดันน้ำ) ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่อตะเข็บตรง (ERW) ระดับ 2 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่อตะเข็บตรง (ERW) ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่อตะเข็บตรง (ERW) ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) ระดับ 2 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุบสังกะสีจุ่มร้อน (Hot Dipped Galvanize) ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุบสังกะสีจุ่มร้อน (Hot Dipped Galvanize) ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บตรง (ERW) ระดับ 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) ระดับ 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรชุบสังกะสีจุ่มร้อน (Hot Dipped Galvanize) ระดับ 2 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรชุบสังกะสีจุ่มร้อน (Hot Dipped Galvanize) ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บตรง (ERW) (ระบบไฟฟ้า) ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บตรง (ERW) (ระบบไฟฟ้า) ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บตรง (ERW) (ระบบเครื่องกล) ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บตรง (ERW) (ระบบเครื่องกล) ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) (ระบบไฟฟ้า) ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) (ระบบไฟฟ้า) ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) (ระบบเครื่องกล) ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) (ระบบเครื่องกล) ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรชุบสังกะสีจุ่มร้อน (Hot Dipped Galvanize) (ระบบไฟฟ้า) ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรชุบสังกะสีจุ่มร้อน (Hot Dipped Galvanize) (ระบบเครื่องกล) ระดับ 3

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก
อาชีพช่างขึ้นรูปทรงเปิด (Open Profile) (เครื่องจักรส่วนกลาง) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างขึ้นรูปทรงเปิด (Open Profile) (เครื่องจักรส่วนต้น) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างขึ้นรูปทรงเปิด (Open Profile) (เครื่องจักรส่วนปลาย) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างขึ้นรูปทรงเปิด (Open Profile) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างชุบสังกะสีจุ่มร้อน (hot dip galvanizing) (เจียแต่ง) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างชุบสังกะสีจุ่มร้อน (hot dip galvanizing) (เตรียมชิ้นงาน) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างชุบสังกะสีจุ่มร้อน (hot dip galvanizing) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) (เครื่องจักรส่วนกลาง) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) (เครื่องจักรส่วนต้น) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) (เครื่องจักรส่วนปลาย) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) (เครื่องเฟซและทดสอบแรงดันน้ำ) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) (เครื่องจักรส่วนกลาง) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) (เครื่องจักรส่วนต้น) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) (เครื่องจักรส่วนปลาย) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่อตะเข็บตรง (ERW) 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุบสังกะสีจุ่มร้อน (Hot Dipped Galvanize) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บตรง (ERW) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรชุบสังกะสีจุ่มร้อน (Hot Dipped Galvanize) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บตรง (ERW) (ระบบไฟฟ้า) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บตรง (ERW) (ระบบเครื่องกล) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) (ระบบไฟฟ้า) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) (ระบบเครื่องกล) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรชุบสังกะสีจุ่มร้อน (Hot Dipped Galvanize) (ระบบไฟฟ้า) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรชุบสังกะสีจุ่มร้อน (Hot Dipped Galvanize) (ระบบเครื่องกล) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ