คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างขึ้นรูปทรงเปิด (Open Profile) (เครื่องจักรส่วนกลาง) ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างขึ้นรูปทรงเปิด (Open Profile) (เครื่องจักรส่วนกลาง) ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างขึ้นรูปทรงเปิด (Open Profile) (เครื่องจักรส่วนกลาง) ระดับ 3 จะเป็นบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคในการทำงาน ประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานกับเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและปลอดภัย มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง สามารถเตรียมลูกรีด (Roller) เพื่อทำการผลิตรูปทรงเปิด ถอด ประกอบ และ ปรับตั้งลูกรีด ชุด Forming ผลิตภัณฑ์เหล็ก Open Profile

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างขึ้นรูปทรงเปิด (Open Profile) (เครื่องจักรส่วนกลาง) ระดับ 3  
        1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์  
        1.2 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตขึ้นรูปทรงเปิด (Open Profile) ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
    หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไปหรือ เทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตขึ้นรูปทรงเปิด (Open Profile) ไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
  2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างขึ้นรูปทรงเปิด (Open Profile) (เครื่องจักรส่วนกลาง) ระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพนี้ ทั้ง 5 หน่วย
  3. ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างขึ้นรูปทรงเปิด (Open Profile) ชั้น 2 แล้ว ไม่ต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะที่เป็นหน่วยสมรรถนะเดียวกันกับในอาชีพช่างขึ้นรูปทรงเปิด (Open Profile) ระดับ 2 อีก
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก กระบวนการขึ้นรูปทรงเปิด (Open Profile)ซึ่งมีหน้าที่จัดการการผลิตในกระบวนการขึ้นรูปทรงเปิด (Open Profile)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
STI-STE-3-019ZA ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก Open Profile ตามหลักความปลอดภัย
STI-STE-3-020ZA วัดขนาดและมิติในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก Open Profile
STI-STE-3-021ZA เคลื่อนย้ายเหล็กม้วนหรือผลิตภัณฑ์เหล็ก Open Profile
STI-STE-3-027ZA เตรียมลูกรีด (roller) เพื่อทำการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก Open Profile
STI-STE-3-028ZA ถอด ประกอบ และปรับตั้งลูกรีด ชุด Forming ผลิตภัณฑ์เหล็ก Open Profile
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ