คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) (เครื่องจักรส่วนต้น) ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) (เครื่องจักรส่วนต้น) ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) (เครื่องจักรส่วนต้น) ชั้น 3 จะเป็นบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคในการทำงาน ประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานกับเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและปลอดภัย มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง สามารถใช้เครื่องจักรสำหรับผลิตท่อตะเข็บเกลียว SSAW ใช้เครื่องอัลคอยเลอร์ กัดขอบ Coil เชื่อต่อ Coil ใช้ Roller เชื่อมตะเข็บภายในและภายนอกท่อตะเข็บเกลียว SSAW ตัดท่อให้ได้ความยาวตามมาตรฐานหรือใบสั่งผลิต และตกแต่งแนวเชื่อมและผิวท่อตะเข็บเกลียว SSAW

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
 1. ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) (เครื่องจักรส่วนต้น) ระดับ 3
  1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
  1.2 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ หรือ
  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไปหรือ เทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตท่อตะเข็บตะเข็บเกลียว (SSAW)
  ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
  1.3 ผ่านการสอบ WQT (Welding Qualification Test) หรือผ่านการอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างเชื่อม หรือ เทียบเท่า
 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) (เครื่องจักรส่วนต้น) ระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพนี้ ทั้ง 12 หน่วย
 3. ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) ระดับ 2 แล้ว ไม่ต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะที่เป็นหน่วยสมรรถนะเดียวกันกับในอาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (SSAW) ระดับ 2 อีก
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก กระบวนการม้วนท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) ซึ่งมีหน้าที่จัดการการผลิตในกระบวนการม้วนท่อตะเข็บเกลียว (SSAW)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
STI-STE-3-003ZA ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตท่อตะเข็บเกลียว SSAW ตามหลักความปลอดภัย
STI-STE-3-004ZA วัดขนาดและมิติในกระบวนการผลิตท่อตะเข็บเกลียว SSAW
STI-STE-3-005ZA เคลื่อนย้ายเหล็กม้วนหรือท่อตะเข็บเกลียว SSAW
STI-STE-3-006ZA เตรียมเหล็กม้วนเข้าเครื่องอัลคอยเลอร์ (uncoiler) ในกระบวนการผลิตท่อตะเข็บเกลียว SSAW
STI-STE-3-007ZA ใช้งานเครื่องอัลคอยเลอร์ (uncoiler) ในกระบวนการผลิตท่อตะเข็บเกลียว SSAW
STI-STE-3-014ZA ตกแต่งแนวเชื่อมและผิวท่อตะเข็บเกลียว SSAW
STI-STE-3-008ZA กัดขอบ Coil ในกระบวนการผลิตท่อตะเข็บเกลียว SSAW
STI-STE-3-009ZA เชื่อมต่อ coil สำหรับผลิตท่อตะเข็บเกลียว SSAW
STI-STE-3-010ZA ใช้ Roller ในการผลิตท่อตะเข็บเกลียว SSAW
STI-STE-3-011ZA เชื่อมตะเข็บภายในท่อตะเข็บเกลียว SSAW
STI-STE-3-012ZA เชื่อมตะเข็บภายนอกท่อตะเข็บเกลียว SSAW
STI-STE-3-013ZA ตัดท่อตะเข็บเกลียว SSAW ให้ได้ความยาวตามมาตรฐานหรือตามใบสั่งผลิต
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ