คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างชุบสังกะสีจุ่มร้อน (hot dip galvanizing) ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างชุบสังกะสีจุ่มร้อน (hot dip galvanizing) ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างชุบสังกะสีจุ่มร้อน (hot dip galvanizing) ระดับ 3 จะเป็นบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคในการทำงาน ประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานกับเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและปลอดภัย มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ สามารถปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยของการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน เตรียมผิว ทำให้ผิวชิ้นงานแห้งก่อนการชุบสังกะสี และตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
 1. ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างชุบสังกะสีจุ่มร้อน (hot dip galvanizing) ชั้น 3  
  1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์  
  1.2 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการชุบสังกะสีจุ่มร้อน (hot dip galvanizing) ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไปหรือ เทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการชุบสังกะสีจุ่มร้อน (hot dip galvanizing) ไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างชุบสังกะสีจุ่มร้อน (hot dip galvanizing) ระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพนี้ ทั้ง 4 หน่วย
 3. ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพดังต่อไปนี้แล้ว ไม่ต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะที่เป็นหน่วยสมรรถนะเดียวกันกับในอาชีพเหล่านั้นอีก
  3.1 อาชีพช่างชุบสังกะสีจุ่มร้อน (hot dip galvanizing) (เตรียมชิ้นงาน) ระดับ 2 หรือ
  3.2 อาชีพช่างชุบสังกะสีจุ่มร้อน (hot dip galvanizing) (เจียแต่ง) ระดับ 2
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก กระบวนการชุบสังกะสีจุ่มร้อน (hot dip galvanizing) ซึ่งมีหน้าที่จัดการการผลิตในกระบวนการชุบสังกะสีจุ่มร้อน (hot dip galvanizing)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
STI-STE-3-033ZA ปฏิบัติงานในกระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนตามหลักความปลอดภัย
STI-STE-3-037ZA เตรียมผิวชิ้นงานก่อนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
STI-STE-3-038ZA ชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
STI-STE-3-039ZA ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ