สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ( 2 คุณวุฒิวิชาชีพ)


ภาพรวมของสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
สำหรับการทำงาน (Microsoft Office Specialist: Microsoft Excel) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ