คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ สำหรับการทำงาน (Microsoft Office Specialist: Microsoft Excel) ขั้นประยุกต์


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ สำหรับการทำงาน (Microsoft Office Specialist: Microsoft Excel) ขั้นประยุกต์
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ สำหรับการทำงาน ขั้นประยุกต์จะมีความรู้ความสามารถด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นประยุกต์ มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ทักษะขั้นสูงเพื่อต่อยอดการทำงานของหน่วยงานและองค์กรที่ทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในเรื่องการจัดการตัวเลือกและการตั้งค่าเวิร์กบุ๊กเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานร่วมกัน เช่น การกำหนดตัวเลือกและจัดการข้อมูลสำหรับการทำงาน การสร้างสูตรคำนวณขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์ พยากรณ์ข้อมูล สร้างแมโครเพื่อลดข้อจำกัดในการทำงานจัดการจัดรูปแบบข้อมูล จัดการแผนภูมิ และตารางสรุปผลแบบปรับได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณสำหรับการทำงาน ขั้นต้น ครอบคลุมนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ คนทำงาน ผู้บริหาร ตลอดจนประชาชนทั่วไป
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ สำหรับการทำงาน ขั้นต้น
     - ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยการทดสอบใบประกาศนียบัตรสากล Microsoft Office Specialist (MOS) โปรแกรมตารางคำนวณ (Microsoft Excel) หรือ
     - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ สำหรับการทำงาน ขั้นต้น จำนวน 5 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ คนทำงาน ผู้บริหาร ตลอดจนประชาชนทั่วไป

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MSE-KYPU-006 จัดการตัวเลือกและการตั้งค่าเวิร์กบุ๊ก (Manage Workbook Options and Settings)
MSE-YRFI-007 จัดการและจัดรูปแบบข้อมูล (Manage and Format Data)
MSE-FBWH-008 สร้างสูตรคำนวณและแมโครขั้นสูง (Create Advanced Formulas and Macros)
MSE-PQZJ-009 จัดการแผนภูมิและตารางขั้นสูง (Manage Advanced Charts and Tables)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
TP-0004-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ยินดีต้อนรับ