คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           สามารถวางแผนการผลิตไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตรวจสอบและควบคุม ระบบผลิตไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินของระบบสายส่ง หรือหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในพื้นที่ควบคุม บันทึก ติดตาม ตรวจเช็คความปกติของเครื่องจักร อุปกรณ์ ตรวจวัดและเก็บข้อมูลการผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้า วิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงาน จัดทำเป้าหมายและแผนการดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า จัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามรูปแบบของกฎกระทรวงการอนุรักษ์พลังงาน ควบคุมการดำเนินงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านไฟฟ้าให้เป็นไปตามกฎหมาย/กฎระเบียบ การติดตาม สั่งการ การเดินเครื่องโดยการประสานจากการไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อเชื่อมต่อระบบ (On-grid) การติดตาม สั่งการตัดแยกระบบ (Disconnected) การสั่งการเพื่อรักษาระบบผลิตไฟฟ้าในโหมดแยกตัวเป็นอิสระจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก (Island Mode) การสั่งการเพื่อกู้ระบบไฟฟ้า (Back Start) ออกแบบแผนประเมิน และบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ตามระยะเวลาการใช้งาน ตรวจสอบอุปกรณ์ บันทึกข้อมูล สภาพการใช้งาน เพื่อวางแผนการซ่อมบำรุง จัดทำแผนการปรับเปลี่ยนและซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต จัดทำแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน จัดทำคู่มือปฏิบัติ ตรวจเช็คแก้ไขอุปกรณ์ระดับขั้นสูง ซ่อมบำรุงตามแผน PM บันทึกสรุปผลการซ่อมบำรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์หลังการซ่อมบำรุง ทำแผนการจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์ เครื่องจักร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพพลังงานชีวภาพ (ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ) อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้นที่ 3 ไม่น้อยกว่า 3 ปี

หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาทเกี่ยวข้อง

หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง

3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบข้อเขียน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในส่วนการควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-GEN-4-037ZA ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไฟฟ้า
GPW-GEN-4-020ZA วางแผน ควบคุมการสั่งการดำเนินงานของสถานีผลิตไฟฟ้า
GPW-GEN-4-021ZA การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
GPW-GEN-4-029ZA วิเคราะห์และไขปัญหา ออกแบบการปรับปรุง และวางแผนการซ่อมบำรุงในกระบวนการผลิตไฟฟ้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0215-A : ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคลากรด้านพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ยินดีต้อนรับ