คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพพนักงานผลิตน้ำประปาชุมชน ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพพนักงานผลิตน้ำประปาชุมชน ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานในระบบผลิตน้ำประปาที่มีกำลังผลิตไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะมีสมรรถนะในการควบคุมระบบสูบน้ำดิบประปาชุมชน การจ่ายสารเคมีประปาชุมชน การควบคุมระบบผลิตน้ำประปาประปาชุมชน การสูบจ่ายน้ำประปา การบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน รวมไปถึงการประกอบท่อที่จะใช้ในการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนอาทิ การประกอบท่อโดยใช้เกลียว การประกอบท่อโดยใช้หน้าจานและแหวนยาง โดยสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา พนักงานผลิตน้ำประปาชุมชน ชั้น 2 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ทั้ง 7 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-WOM-2-012ZA ควบคุมระบบสูบน้ำดิบประปาชุมชน
PUM-WOM-2-013ZA จ่ายสารเคมีประปาชุมชน
PUM-WOM-2-014ZA ควบคุมระบบผลิตน้ำประปาชุมชน
PUM-WOM-2-029ZA บำรุงรักษาระบบประปาชุมชน
PUM-WOM-2-046ZA สูบจ่ายน้ำประปาชุมชน
PUM-WOM-2-052ZA ประกอบท่อโดยใช้เกลียว
PUM-WOM-2-053ZA ประกอบท่อโดยใช้หน้าจานและแหวนยาง

ยินดีต้อนรับ