คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานประจำด้านนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถเป็นผู้ฝึกหรือผู้นำการออกกำลังกาย เช่น ผู้นำการออกกำลังกายแบบกลุ่มสำหรับบุคคลทั่วไป สามารถแนะนำการใช้อุปกรณ์ด้านการทดสอบสมรรถภาพอย่างง่าย สามารถคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นได้ เช่น วัดสัญญาณชีพ มีความสามารถในการกู้ชีพเบื้องต้น (Basic life support: BLS ซึ่งหมายรวมถึง Cardiopulmonary resuscitation (CPR) และ Automated external defibrillator (AED) สามารถแนะนำการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายอย่างง่าย เช่น การใช้อุปกรณ์ลู่วิ่ง กระโดดเชือก ฮูล่าฮูป สามารถอธิบายหลักการฝึกเบื้องต้นได้ สามารถให้คำแนะนำในการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายแก่บุคลทั่วไปและชุมชน โดยปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 4 ขึ้นไป
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 3 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. มีประกาศนียบัตรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา/ออกกำลังกายจากหน่วยงาน/องค์กรระดับชาติ4 (ที่จัดโดยส่วนราชการ/หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงสาธารณสุขตามหลักสูตรที่กำหนดไว้) เอกสารดังกล่าวต้องแสดงว่าผ่านการอบรมมาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือ 3. เป็นผู้ฝึกกีฬาหรือผู้นำการออกกำลังกาย มาแล้วโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ว่าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี หรือ 4. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา/ ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา/ การออกกำลังกาย ภายใต้ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 4 ขึ้นไป มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 4องค์กรระดับชาติ อาทิ เช่น สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นต้น
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 1. มีความรู้ทักษะในทางปฏิบัติและผ่านการอบรมการทำ Basic life support (BLS) ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง และมีอายุไม่เกิน 5 ปี 2. มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง โดยมีผลการตรวจร่างกายไม่เกิน 3 เดือน 3. จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน หรือหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานในรูปแบบของเอกสาร ในกรณีที่ต้องใช้เอกสาร/หลักฐานรับรอง ตัวอย่างเช่น - ใบรับรองการอบรม ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือ - แฟ้มสะสมผลงาน หรือ - ใบรับรองจากหัวหน้างานหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงาน ที่ปฏิบัติงานอยู่
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SPT-SPS-3-001ZA คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
SPT-SPS-3-002ZA ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ
SPT-SPS-3-003ZA ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับการเล่นกีฬา
SPT-SPS-3-004ZA ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ
SPT-SPS-3-006ZA นำการออกกำลังกายแบบกลุ่มอย่างง่าย
SPT-SPS-3-011ZA ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับบุคคลทั่วไป
SPT-SPS-3-015ZA ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั่วไป
SPT-SPS-3-020ZA ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของอาชีพ
SPT-SPS-3-021ZA พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0127-A : สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ