คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ ในลักษณะงานสาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ความสามารถในการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี 2. ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 3. ความสามารถในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน 4. ความสามารถในการเรียนรู้ 5. ความปลอดภัยในการทำงาน 6. ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 7. ความสามารถในการคิดเป็นระบบ 8. ความสามารถในการบริหารองค์กรและการพัฒนางานอาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ ชั้น 6 ในสายงาน สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ ชั้น 6 2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ ชั้น 6 ในสายงานสาขา ผลิตกระเบื้องเซรามิกต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านอุตสาหกรรมเซรามิก ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือมี เอกสารรับรองจากหน่วยงาน และมีประสบการณ์ในระดับผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 5 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CER-CRT-6-079ZA บริหารต้นทุนในอุตสาหกรรมเซรามิก
CER-CRT-6-080ZA เพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมเซรามิก
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ