คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีทักษะทางการคิดและปฏิบัติงานหลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคในงานได้ และปฏิบัติงานภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญชั้น 4 ต้องมีสมรรถนะในการดำเนินการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญตามวัตถุประสงค์ ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญให้เป็นปัจจุบัน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ต้องมีและเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการสอน มีความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย มีความสามารถในการสังเกต จดจำ ลักษณะ รูปพรรณ สิ่งผิดปกติได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการรักษาความลับได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความสุภาพเรียบร้อยต่อบุคคลสำคัญ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการศึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบพนักงานทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 3 และมีประสบการณ์การทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 3. บุคคลที่มีความสามารถจะเข้าทำการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 4 โดยไม่ผ่านทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 3 จะต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองประสบการณ์ทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือจบการศึกษาหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนในประเทศหรือต่างประเทศ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SEC-VGS-4-003ZA ดำเนินการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญตามวัตถุประสงค์
SEC-VGS-4-004ZA ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญให้เป็นปัจจุบัน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ