คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไปได้สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตัวเอง มีความเป็นผู้นำ มีความรู้เชิงทฤษฎีหรือหลักการที่ซับซ้อน วิเคราะห์และพัฒนา/ปรับปรุงองค์ประกอบทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายและการหมัก วิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการควบคุมเครื่องจักร เพื่อควบคุมให้กระบวนการหมักและย่อยสลายเป็นไปตามวิธีการผลิตก๊าซชีวภาพ สามารถวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลการดำเนินงานและปัญหาเพื่อพัฒนาผลิตภาพของงานอย่างต่อเนื่อง สามารถตัดสินใจ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ออกแบบการปรับปรุง วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่มีความซับซ้อน รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิค สามารถถ่ายทอดงาน/สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้ดำเนินการไปตามแผนได้ จัดทำงบประมาณในการจัดซื้อชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของระบบก๊าซชีวภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนในการบริหารความเสี่ยง ประเมินผลการปฏิบัติงานและส่งมอบผลงานได้ตามเป้าหมาย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีชีวมวลและเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงก๊าซชีวภาพ ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
2.  เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     2.1  ผ่านการประเมินในระดับ 4 และทำงานอยู่ในระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 1 ปี
     2.2  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในสาขางานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
     2.3  สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในสาขาที่                เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิตก๊าซชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-XIKJ-608A จัดทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ
GPW-VIQD-609A ปรับแก้องค์ประกอบในกระบวนการย่อยสลายและการหมักก๊าซชีวภาพให้มีประสิทธิภาพ
GPW-INAZ-610A วิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายและการหมัก
GPW-COBX-611A ทดสอบการทำงานของเครื่องจักรในระบบผลิตก๊าซชีวภาพหลังงานซ่อมบำรุง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ