คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการปัญหาได้ เลือกเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมตามแผนการเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปวิเคราะห์ได้ถูกต้อง มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการควบคุมเครื่องจักรในระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อควบคุมให้กระบวนการหมักและย่อยสลายเป็นไปตามวิธีการผลิตก๊าซชีวภาพ ทดสอบการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของระบบก๊าซชีวภาพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการได้ ปรับใช้หลักการทางทฤษฎีและเทคนิคในการสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจในหน้าที่ได้ด้วยตัวเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพของงาน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ควบคุมกระบวนการทำงานให้สำเร็จลุล่วงและปรับปรุงคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีชีวมวลและเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
2.  เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     2.1  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง  และมีประสบการณ์ 1 ปี หรือ หากไม่มีประสบการณ์ต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่              เกี่ยวข้อง
     2.2  สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง             ไม่น้อยกว่า 2 ปี
     2.3  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมี                              ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
     2.4  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติการฝ่ายผลิตก๊าซชีวภาพ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-OXIX-596A ควบคุมองค์ประกอบในกระบวนย่อยสลายและการหมักก๊าซชีวภาพ
GPW-LCXG-597A ควบคุมการย่อยสลายและการหมักตามวิธีการผลิตก๊าซชีวภาพ
GPW-NMMT-598A ตรวจสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายและการหมัก
GPW-FSTL-599A ตรวจสอบเครื่องจักรในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพให้อยู่ในสภาวะปกติ
GPW-JSFV-600A บำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM)
GPW-LLPH-601A ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ