คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถาณการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ สามารถวางแผนการผลิตไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตรวจสอบและควบคุม ระบบผลิตไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) มีทักษะในการทำงานที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในการปฏิบัติงาน เตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินของระบบสายส่ง หรือหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในพื้นที่ควบคุม ตรวจสอบความปกติของเครื่องจักร อุปกรณ์ ตรวจวัดและเก็บข้อมูลการผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้า วิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงาน จัดทำเป้าหมายและแผนการดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ดำเนินการจัดการพลังงานตามรายละเอียดในรายงานการจัดการพลังงานตามรูปแบบของกฎกระทรวงการอนุรักษ์พลังงาน ควบคุมการดำเนินงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านไฟฟ้าให้เป็นไปตามกฎหมาย/กฎระเบียบ การติดตาม สั่งการ การเดินเครื่องโดยการประสานจากการไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อเชื่อมต่อระบบ (On-grid) การติดตาม สั่งการตัดแยกระบบ (Disconnected) การสั่งการเพื่อรักษาระบบผลิตไฟฟ้าในโหมดแยกตัวเป็นอิสระจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก (Island Mode) การสั่งการเพื่อกู้ระบบไฟฟ้า (Back Start) ออกแบบแผนประเมินและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ตามระยะเวลาการใช้งาน วางแผนการซ่อมบำรุงและแผนการปรับเปลี่ยนและซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต จัดทำแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน จัดทำคู่มือปฏิบัติ ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์หลังการซ่อมบำรุง รวมทั้งจัดทำแผนการจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์ เครื่องจักร จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุตามแผนได้ ประเมินผลการปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
    2.1 ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า ระดับ 4 และทำงานอยู่ในอาชีพหลังจากผ่าน ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 1 ปี
    2.2 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
    2.3 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ทำงานที่                  เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในส่วนการควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า ผู้ปฎิบัติงานส่วนส่งและจำหน่ายไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุงระบบส่งและจำหน่าย วิศวกรรมและซ่อมบำรุง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-AZWD-616A วางแผนและควบคุมการดำเนินงานของสถานีผลิตไฟฟ้า
GPW-IFOD-617A บำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไฟฟ้าเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM)
GPW-UEAV-618A จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไฟฟ้า
GPW-DSRU-619A จัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ