คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฎิบัติงานด้านสาธารณูปโภค ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฎิบัติงานด้านสาธารณูปโภค ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิครอบคลุมงานในอาชีพ แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาได้ด้วยตัวเอง สามารถติดต่อประสานงานเพื่อควบคุมคุณภาพของงาน มีความรู้ในหลักการหรือทฤษฎีที่สำคัญในการทำงาน รวบรวมข้อมูลความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ของส่วนกระบวนการผลิตได้ สามารถเตรียม และดำเนินการด้านสัญญา เอกสารการจัดซื้อ จัดทำบัญชีรับ-จ่ายพัสดุ และบัญชีสถิติการจัดซื้อ สามารถจัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิตน้ำอุตสาหกรรม ควบคุมระบบการผลิตน้ำอุตสาหกรรม ได้แก่ระบบกรอง ระบบผลิตน้ำปะปา RO น้ำ Demin และน้ำอ่อน ที่ใช้สำหรับเครื่องจักรและกระบวนการผลิต สามารถตรวจสอบ/วิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ดำเนินการสำรวจและประเมินความต้องการใช้น้ำในอุตสาหกรรมเพื่อวางแผนและบริหารการผลิต ระบบน้ำทิ้ง ระบบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตน้ำ เช่น ระบบลมอัด ระบบดับเพลิง เป็นต้น รวมทั้งทักษะด้านการคิดและการสื่อสาร ทักษะการควบคุมงาน ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง ปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยตัวเอง มีความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลควบคุมกระบวนการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฎิบัติงานด้านสาธารณูปโภค ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

    2.1  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาด้านเคมีและวิทยาศาสตร์

    2.2  สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

   2.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในสายวิทยาศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

     2.4  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 4 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายสาธารณูปโภค

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-LNJS-592A วางแผนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีใช้ในกระบวนการผลิต
GPW-BDPB-593A ผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
GPW-TGUW-594A ควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า
GPW-KBDR-595A วางแผนการผลิตน้ำอุตสาหกรรม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ