คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพนักจัดการคลังวัตถุดิบ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพนักจัดการคลังวัตถุดิบ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ไขปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่ไปกับการใช้คู่มือ สามารถตรวจวัด และตรวจสอบ ปริมาณวัตถุดิบ ควบคุมสภาวะแวดล้อมของคลังเก็บวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐาน จัดการพื้นที่เก็บวัตถุดิบให้ถูกต้องตามกฎระเบียบความปลอดภัย และติดต่อประสานงานด้านข้อมูลปริมาณวัตถุดิบกับฝ่ายจัดซื้อจัดหา ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของงาน ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์สำรอง ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้องพร้อมรายงานผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างานภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวลและเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพนักจัดการคลังวัตถุดิบ ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

    2.1  สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มพาณิชยกรรมและช่างอุตสาหกรรม)  

    2.2  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ตรงสายงานบริหารคลังวัตถุดิบ หรือระบบลำเลียง หรือเครื่องจักรกลหนัก ไม่น้อยกว่า 1 ปี

    2.3  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ตรงสายงานบริหารคลังวัตถุดิบ หรือระบบลำเลียง หรือเครื่องจักรกลหนัก ไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัตถุดิบในโรงไฟฟ้าชีวมวล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-PHRY-586A บริหารจัดการคลังวัตถุดิบในการผลิต
GPW-AUUM-587A ควบคุมเครื่องจักรในการขนย้ายวัตถุดิบ
GPW-CCXA-588A รายงานผลการตรวจสอบวัตถุดิบในคลัง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ