คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ. อาชีพนักจัดหาวัตถุดิบ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ. อาชีพนักจัดหาวัตถุดิบ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิครอบคลุมงานในอาชีพ แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาได้ด้วยตัวเอง สามารถสำรวจศักยภาพและแหล่งวัตถุดิบ พร้อมตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติทางด้านเทคนิคของวัตถุดิบ ทบทวนข้อมูลการใช้วัตถุดิบ สถิติการจัดซื้อ และประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบในปัจจุบันและอนาคต มีความรู้ในเชิงทฤษฎีและหลักการที่สำคัญในการทำงาน วิเคราะห์ระบบการตลาดและการจัดส่งเพื่อประเมินความเหมาะสมในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ สามารถเป็นตัวแทนของบริษัทในการทำสัญญาตามนโยบายและเจรจาต่อรองการจัดซื้อ มีทักษะทางเทคนิคในการทำงานและมีทักษะในการควบคุมงาน บริหารจัดการกระบวนการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการด้านสัญญาและเอกสารการจัดซื้อ รายงานข้อมูลการจัดซื้อ และข้อมูลเชิงเทคนิคของวัตถุดิบได้ รวมถึงการมีทักษะการติดต่อประสานงานเพื่อควบคุมคุณภาพของงาน การร่วมงานกับผู้อื่น และทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ปรับปรุงคุณภาพของผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยตัวเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีชีวมวลและเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพนักจัดหาวัตถุดิบ ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

2.  เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

    2.1  สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มพาณิชยกรรม             และช่างอุตสาหกรรม)  

   2.2  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมี                        ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

  2.3  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าชีวมวล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-NPYO-589A สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลวัตถุดิบในการผลิต
GPW-CLBP-590A วางแผนการจัดหาวัตถุดิบในการผลิต
GPW-MMIS-591A ดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ