คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาชีพผู้ควบคุมรถตัดอ้อย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาชีพผู้ควบคุมรถตัดอ้อย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้มีสมรรถนะในการทำงานควบคุมรถตัดอ้อย เฉพาะทางตามหลักการหรือทฤษฎีในการขับรถตัดอ้อย สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานได้ด้วยตนเองเพื่อควบคุมคุณภาพงาน หรือผลงานการขับรถตัดอ้อย โดยมีสมรรถนะ ขับรถตัดอ้อยแบบ Mitrphol Modern Farm, บำรุงรักษารถตัดอ้อย และใช้งานเครื่องมือดิจิทัลที่มีสำหรับงานเก็บเกี่ยวอ้อยตามคู่มือระเบียบการปฏิบัติงานผู้ควบคุมรถตัดอ้อย และตามมาตรฐานการทำงานของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทย่อย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ต้องมีประสบการณ์ในการเป็น พนักงานขับรถตัดอ้อย ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2.ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์นับถึงวันทดสอบ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ขับรถตัดอ้อย
ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานชนิดเคลื่อนที่ได้ที่ใช้ในด้านการเกษตรและป่าไม้
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
10101 ควบคุมรถตัดอ้อยแบบ Mitrphol Modern Farm
10102 บำรุงรักษารถตัดอ้อย
20101 ควบคุมงานเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยเครื่องมือดิจิทัล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ