หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษารถตัดอ้อย

สาขาสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม จัดทำโดย บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10102

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงรักษารถตัดอ้อย

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

     8341 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานชนิดเคลื่อนที่ได้ที่ใช้ในด้านการเกษตรและป่าไม้6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษารถตัดอ้อย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อาชีพผู้ควบคุมรถตัดอ้อย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10102-01

เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองรถตัดอ้อย

1.เปลี่ยนใบมีดตัดโคนรถตัดอ้อย

10102-01.01 212829
10102-01

เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองรถตัดอ้อย

2.เปลี่ยนใบมีดสับท่อนรถตัดอ้อย

10102-01.02 212830
10102-01

เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองรถตัดอ้อย

3.เปลี่ยนใบพัดลมรถตัดอ้อย

10102-01.03 212831
10102-01

เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองรถตัดอ้อย

4.ตรวจเช็คระดับสารหล่อลื่น

10102-01.04 212832
10102-01

เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองรถตัดอ้อย

5.เปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น

10102-01.05 212833
10102-01

เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองรถตัดอ้อย

6.เปลี่ยนกรอง

10102-01.06 212834
10102-02

อัดจาระบีตามชั่วโมงการบำรุงรักษา

1.เตรียมกระบอกอัดจาระบี

10102-02.01 212835
10102-02

อัดจาระบีตามชั่วโมงการบำรุงรักษา

2.อัดจาระบีที่ตัวรถตัดอ้อย

10102-02.02 212836
10102-03

ตรวจเช็ครถตัดอ้อยโดยทั่วไป (ตรวจเช็คตามระยะเวลา)

1.เช็คลมยาง

10102-03.01 212837
10102-03

ตรวจเช็ครถตัดอ้อยโดยทั่วไป (ตรวจเช็คตามระยะเวลา)

2.เช็คความตึงโซ่สะพานลำเลียง

10102-03.02 212838

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- ทักษะการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองรถตัดอ้อย

- ทักษะการอัดจาระบีตามชั่วโมงการบำรุงรักษา

- ทักษะการตรวจเช็ครถตัดอ้อยโดยทั่วไป (ตรวจเช็คตามระยะเวลา)

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- ความรู้ด้านการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองรถตัดอ้อย

- ความรู้ด้านการอัดจาระบีตามชั่วโมงการบำรุงรักษา

- ความรู้ด้านการตรวจเช็ครถตัดอ้อยโดยทั่วไป (ตรวจเช็คตามระยะเวลา)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - แบบทดสอบทักษะพนักงาน ควบคุมรถตัดอ้อย

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - แบบทดสอบพนักงานควบคุมตัดอ้อย ภาคความรู้ (ทฤษฎี)

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - 

(ง) วิธีการประเมิน

    - ประเมินจากการฝึกปฏิบัติควบคุมรถตัดอ้อยจริงจากหัวหน้างาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)    คำแนะนำ

 - 

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

10102-01 เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองรถตัดอ้อย

1. เปลี่ยนใบมีดตัดโคนรถตัดอ้อย

- แคะทำความสะอาดน๊อตจับใบมีดตัดโคน

- คายน๊อตจับใบมีดตัดโคนออก

- ถอดใบมีดตัดโคนอ้อยเก่าออก

- เปลี่ยนหรือสลับใบมีดให้ครบ 10 ใบ (1 ชุดมาตรฐาน)

- ขันน๊อตจับใบมีดตัดโคนให้แน่น

2. เปลี่ยนใบมีดสับท่อนรถตัดอ้อย

- ใช้ไขควงแบน แคะทำความสะอาดน๊อต

- ใช้ประแจคายน๊อตยึดประกับใบมีดสับท่อนออก

- ถอดใบมีดสับท่อนชุดเก่าออก

- ใส่ใบมีดสับท่อนใหม่เข้าไปแทนที่แล้วขันน๊อตให้แน่น

- หมุนฟลายวีล เพื่อใส่ใบมีดใบต่อไปให้ครบ 10 ใบ

3. เปลี่ยนใบพัดลมรถตัดอ้อย

- แคะทำความสะอาดน๊อต

- คายน๊อตยึดลูกบอลครอบใบพัดลมออก

- คายน๊อตยึดประกับใบพัดลมออก

- ถอดใบพัดลมเก่าออกและนำใบพัดลมใหญ่ชุดใหม่ใส่เข้าไปแทน

- ขันน๊อตยึดใบพัดลมให้แน่น

4. ตรวจเช็คระดับสารหล่อลื่น

-  เช็คนะดับน้ำมันเครื่องยนต์

- เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค

- เช็คระดับน้ำมันเกียร์ชุดสับท่อน

- เช็คระบบน้ำมันเกียร์ชุดตัดโคน

- เช็คระดับน้ำมันเกียร์ชุดดุมล้อหลัง

- เช็คระดับน้ำหม้อน้ำ

5. เปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น

- ถ่ายน้ำกรองดักน้ำโซล่า

- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ชุดตัดโคน

- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ชุดสับท่อน

- ถ่ายน้ำมันเกียร์ชุดดุมล้อ

6. เปลี่ยนกรอง    

- เปลี่ยนชุดกรองเชื้อเพลิง (กรองดักน้ำ)

- เปลี่ยนชุดกรองเชื้อเพลิง

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 วิธีการประเมิน

        - ประเมินจากการฝึกปฏิบัติควบคุมรถตัดอ้อยจริงจากหัวหน้างาน

18.2 เครื่องมือ

        - แบบประเมินผลยินดีต้อนรับ