คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้า อาชีพผู้ชำนาญการเชื่อมเหล็กกล้า ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้า อาชีพผู้ชำนาญการเชื่อมเหล็กกล้า ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมที่ยากและซับซ้อน ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และแก้ปัญหางาน เริ่มมีส่วนร่วมในการบริหารงานบางส่วนภายในขอบเขตที่กำหนด สามารถสอนงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 จะต้องมีสมรรถนะในระดับ ชั้น 3 แล้วต้องมีสมรรถนะเพิ่มอีก 4 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ 1. ปรับปรุงคุณภาพงานเชื่อมได้อย่างเป็นรูปธรรม 2. จัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุดอย่างเป็นรูปธรรม 3. ปฏิบัติการสอนงานช่างเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. จัดเตรียมรายละเอียดข้อกำหนดงานเชื่อม (WPS) ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมระดับต้น ชั้น 4 ต้องมีความในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการสื่อสาร มีการพัฒนาตนเองเสมอ มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และมีจรรยาบรรณและคุณธรรมในวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

(Qualification Pathways) บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก อาชีพผู้ชำนาญการเชื่อม ชั้น 4 1. ช่างเชื่อมในสถานประกอบการที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเชื่อมชั้น 3 ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานด้านงานเชื่อมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี 2.บุคลากรงานเชื่อมในตำแหน่งหัวหน้าช่างเชื่อม หัวหน้าช่างประกอบงานเชื่อม ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเชื่อมอย่างน้อย 3 ปี หรือช่างเชื่อมอาวุโสที่มีประสบการณ์ทำงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี 3. บุคคลที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาช่างเชื่อมโลหะหรือเทียบเท่าและต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานด้านงานเชื่อมอย่างน้อย 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
WEl-VHM-4-006ZA การปรับปรุงคุณภาพงานเชื่อม วัสดุเหล็กกล้า
WEL-SPIO-009B การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเบื้องต้น
WEL-DIFH-012B ใช้ข้อกำหนดกรรมวิธีการเชื่อม (WPS) เพื่อควบคุมคุณภาพงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0296-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CB-0098-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ