คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (พนักงานสัมพันธ์) ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (พนักงานสัมพันธ์) ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา มีความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้นในการปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งของงานปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล มีทักษะ จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานซึ่งผ่านการฝึกฝนมาระยะเวลาหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิดและปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานที่ทำ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดสามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคภายใต้แนวปฏิบัติที่ชัดเจน ควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้น มีทักษะ และประสบการณ์ในงานปฏิบัติการบริหารงานบุคคล สาขาพนักงานสัมพันธ์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ระดับ 3 มีชื่อเรียกว่า ผู้ปฏิบัติงาน หรือ HR Practitioner (HRP) สาขาพนักงานสัมพันธ์
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HRM-ZZZ-3-001ZA วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
HRM-ZZZ-3-004ZA กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
HRM-ZZZ-3-005ZA วางแผนการดำเนินงาน และจัดทำเอกสารกลยุทธ์
HRM-ZZZ-3-006ZA กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกลยุทธ์
HRM-ZZZ-3-020ZA สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
HRM-ZZZ-3-021ZA บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย
HRM-ZZZ-3-056ZA จรรยาบรรณวิชาชีพ
HRM-ZZZ-3-057ZA คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
HRM-ZZZ-3-058ZA ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
HRM-ZZZ-3-059ZA พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
HRM-ZZZ-3-060ZA สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
HRM-ZZZ-3-061ZA ให้ความร่วมมือ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0279-A : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
CB-0137-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
CB-0182-A : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
CB-0189-A : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
CB-0219-A : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
CB-0076-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
CB-0084-A : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ