คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

         บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 สามารถปฏิบัติงานควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชิงแก้ไข (Corrective Maintenance: CM) ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบหยุดตามวาระ (Planned Outage) ตามสัญญาการให้บริการงานบำรุงรักษา และสัญญาประกันภัย (Insurance Agreement) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ของงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และเอกสารประกอบ (Improvement Maintenance: IM) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรระลุตามแผนงานได้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน (Qualifications)
         ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  อาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.    มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
2.    มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     2.1    สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 4 ปีอย่างต่อเนื่อง
     2.2    สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง* (ปวส.) สาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างต่อเนื่อง
     2.3    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง
     2.4    เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 และต้องมีประสบการณ์ทำงานในระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
     2.5    มีประสบการณ์หรือกำลังปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือในโรงไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ หรือในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้า หรืองานควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า หรืองานวางแผนการผลิตและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า หรืองานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า หรืองานบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องมือวัดโรงไฟฟ้า หรืองานบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางกลโรงไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดประวัติการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการเพื่อยืนยันในรายละเอียดความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับหน่วยสมรรถนะ

* ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน สาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง

ความเกี่ยวเนื่องคุณสมบัติกับการประเมิน
1.    โดย คุณสมบัติ ข้อ 2.1 ถึง 2.3 ต้องเข้ารับการประเมินหน่วยสมรรถนะระดับ 4 และระดับ 5 ทั้งหมด หรือตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สอบ
2.    โดย คุณสมบัติ ข้อ 2.4 ต้องเข้ารับการประเมินหน่วยสมรรถนะระดับ 5 ทั้งหมด หรือตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สอบ 
3.    โดย คุณสมบัติ ข้อ 2.5 ต้องเข้ารับการประเมินหน่วยสมรรถนะของระดับ 4 และระดับ 5 ทั้งหมด และให้นำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่นำมายื่นในวันที่สมัครเข้ารับการประเมิน หรือตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สอบ
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

         ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า งานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรืองานบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-PSMB-575A ควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
GPW-PRWT-576A ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM)
GPW-MKJK-577A ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชิงแก้ไข (Corrective Maintenance: CM)
GPW-ACBV-578A ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบหยุดตามวาระ (Planned Outage) ตามสัญญาการให้บริการงานบำรุงรักษา และสัญญาประกันภัย (Insurance Agreement)
GPW-VYBC-579A จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ของงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
GPW-TBCI-580A ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และเอกสารประกอบ (Improvement Maintenance: IM)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ