คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าของกังหันลม ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าของกังหันลม ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าของกังหันลม คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าของกังหันลม (Wind Turbine) บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ของกังหันลม (Wind Turbine) บำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบของกังหันลม (Wind Turbine) บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบในระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม (Wind Turbine) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุตามแผนงานได้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน (Qualifications)
        ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม  อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าของกังหันลม คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.    ผ่านการฝึกอบรมดังต่อไปนี้
       1.1     ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า
       1.2     ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
       1.3     ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในการใช้รอกและสลิง
       1.4     ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง
       1.5     ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี
2.    มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
       2.1      สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นไปและมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 4 ปีอย่างต่อเนื่อง
       2.2  สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาช่างไฟฟ้าหรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นไปและมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง
       2.3    สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) สาขาวิศวกรรมหรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นไปและมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างต่อเนื่อง 
       2.4    ผ่านการประเมินในมาตรฐานอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องมือวัดโรงไฟฟ้า หรือโรงไฟฟ้าพลังงานลม คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
       2.5     มีประสบการณ์หรือกำลังปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างาน* ในงานบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า หรือโรงไฟฟ้าพลังงานลม ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดประวัติการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการเพื่อยืนยันในรายละเอียดความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับหน่วยสมรรถนะ

* หัวหน้างาน หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชาหรือสั่งให้ลูกจ้างทำงานตามหน้าที่ของหน่วยงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

        ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือช่างเทคนิค หรือช่างเทคนิคชำนาญงาน    หรือช่างเทคนิคชำนาญงานพิเศษ หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-BVKT-558A ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าของกังหันลม (Wind Turbine)
GPW-HPFE-559A บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ของกังหันลม (Wind Turbine)
GPW-LGSP-560A บำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบของกังหันลม (Wind Turbine)
GPW-MBPZ-561A บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบในระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม (Wind Turbine)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ