คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพนักเทคนิคประจำเครื่องฝึกบินจำลอง ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพนักเทคนิคประจำเครื่องฝึกบินจำลอง ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          1. สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ อาชีพเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำเครื่องฝึกบินจำลอง ชั้น 4  ทำการออกแบบงานปรับปรุงแก้ไขเครื่องฝึกบินจำลอง ทำการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องฝึกบินจำลองในขั้นสูง และควบคุมคุณภาพเครื่องฝึกบินจำลอง

          2. ทำการตรวจสอบแผนการซ่อมบำรุงและงานออกแบบการปรับปรุงแก้ไขเครื่องฝึกบินจำลอง ทำการวางแผนการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องฝึกบินจำลองและวิเคราะห์งานซ่อมบำรุง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. ใบรับรองการปฏิบัติงานด้านเทคนิคประจำเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง อย่างน้อย 4 ปี
  2. ใบรับรองการ ผ่านหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับอากาศยาน Basic Aircraft General
  3. ใบรับรองการ.ผ่านหลักสูตรการอบรมพื้นฐานเกี่ยวกับ Simulator Operation and Maintenance
  4. ใบรับรองการผ่านหลักสูตรการอบรมเฉพาะแบบที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง Type Aircraft Technical อย่างน้อย 1 aircraft type
  5. ใบรับรองผู้ทำการฝึกอบรม(จากหน่วยงานต้นสังกัด)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค/วิศวกรประจำเครื่องฝึกบินจำลอง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-FTN-5-008ZA ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของเครื่องฝึกบินจำลองตามมาตรฐานสากล
AVT-FTN-5-009ZA ดูแลการทำงานของเครื่องฝึกบินจำลองให้มีประสิทธิภาพและพร้อมที่ให้นักบินใช้ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของการฝึกอบรมนักบิน
AVT-FTN-5-010ZA จัดเตรียมเครื่องฝึกบินจำลองตามตารางการฝึกบิน
AVT-FTN-5-011ZA ฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเครื่องฝึกบินจำลอง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ