คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพนักเทคนิคประจำเครื่องฝึกบินจำลอง ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพนักเทคนิคประจำเครื่องฝึกบินจำลอง ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          1. สามารถซ่อมบำรุงเครื่องฝึกบินจำลองขั้นพื้นฐาน ทำการตรวจสอบคุณภาพการทำงานของเครื่องฝึกบินจำลองให้ถูกต้องตามแบบเครื่องบินและ พร้อมใช้งานตามมาตรฐานที่กำหนด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. ใบรับรองการปฏิบัติงานด้านเทคนิคประจำเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง อย่างน้อย 4 ปี
  2. ใบรับรองการ ผ่านหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับอากาศยาน Basic Aircraft General
  3. ใบรับรองการ.ผ่านหลักสูตรการอบรมพื้นฐานเกี่ยวกับ Simulator Operation and Maintenance
  4. ใบรับรองการผ่านหลักสูตรการอบรมเฉพาะแบบที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง Type Aircraft Technical อย่างน้อย 1 aircraft type
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างเทคนิคประจำเครื่องฝึกบินจำลอง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-FTN-4-008ZA ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของเครื่องฝึกบินจำลองตามมาตรฐานสากล
AVT-FTN-4-009ZA ดูแลการทำงานของเครื่องฝึกบินจำลองให้มีประสิทธิภาพและพร้อมที่ให้นักบินใช้ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของการฝึกอบรมนักบิน
AVT-FTN-4-010ZA จัดเตรียมเครื่องฝึกบินจำลองตามตารางการฝึกบิน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ