คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อมและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 4 สามารถใช้เครื่องมือพิเศษได้ถูกต้องตามคู่มือ ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบก่อนการติดตั้ง เตรียมพื้นที่พร้อมกำหนดตำแหน่งของอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์ทำเครื่องหมาย ดำเนินการติดตั้งโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ถูกต้องตามแบบ ตรวจความเรียบร้อยของระบบหลังดำเนินการติดตั้ง พร้อมทั้งตรวจติดตามโครงสร้างรองรับแผง ตรวจสอบอุปกรณ์รองรับแผงกับโครงสร้าง วางแผนซ่อมและบำรุงรักษาระบบหลังการใช้งาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.    สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง 
หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ การศึกษาระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แต่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง และมีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาในองค์กร หรือผู้นำชุมชนท้องถิ่น
2.    ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 3 
หรือ กรณีไม่ได้ผ่านการรับรองคุณวุฒิ ระดับ 3 ผู้ที่จะเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะทั้งหมด 12 หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะของ ระดับ 3 จำนวน 7 หน่วย และ ระดับ 3 จำนวน 5 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-UCKU-539A ใช้เครื่องมือพิเศษในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-VNAD-541A ตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-YEAR-544A ตรวจสอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-SQWS-545A ตรวจติดตามระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หลังการใช้งาน
GPW-UGLP-556A บำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับกลาง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0237-A : ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ