คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถและควบคุมรถยก ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถและควบคุมรถยก ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการเชื่อมโยงความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ สามารถวางแผน บริหารจัดการ และมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายขององค์กร โดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ  มีทักษะด้านความปลอดภัย การสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาในประเทศอาเซียน และมีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. ผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพขับรถและควบคุมรถยก (High Lift Device Driver and Operator) ชั้น 2
  2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1. หากต้องการเข้าสู่การประเมินเพื่อขอรับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพขับรถและควบคุมรถยก (High Lift Device Driver and Operator) ชั้น 3 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานอาชีพขับรถและควบคุมรถยก (High Lift Device Driver and Operator) หรือพาหนะอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการให้บริการในลานจอดมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
  3. ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามที่สายการบินกำหนด (ตามข้อกำหนดของกรมฯ ที่รับรองคู่มือเรื่องความปลอดภัย ให้)
  4. มีบัตรอนุญาตการเข้าถึงอากาศยาน
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          1. ผู้ที่มีใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2

          2. ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานอาชีพขับรถและควบคุมรถยก (High Lift Device Driver and Operator) หรือพาหนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการในลานจอด

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-GDO-3-096ZA ดูแลความเรียบร้อยในลานจอดเครื่องบินให้มีความปลอดภัย
AVT-GDO-3-097ZA ดำเนินการตามหลักปฏิบัติในบริเวณลานจอดเครื่องบิน
AVT-GDO-3-098ZA จัดสรรกำลังคน เพื่อปฏิบัติหน้าที่
AVT-GDO-3-099ZA วางแผน บริหารจัดการ และและมีส่วนร่วมกำหนด นโยบายขององค์กร
AVT-GDO-3-102ZA ตรวจสอบ ควบคุมและดูแลรักษารถและอุปกรณ์ที่ใช้ลำเลียง ขนถ่าย ตู้/แผ่นระวางสินค้าเช้า-ออกจากห้องระวางบรรทุกเครื่องบิน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ